Συμμετοχή του προσωπικού του ΟΑΣΘ σε σεμινάρια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης

Συμμετοχή του προσωπικού του ΟΑΣΘ σε σεμινάρια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης

Σύμφωνα με εγκύκλιο που στάλθηκε στο Διοικητικό  Προσωπικό του ΟΑΣΘ, το ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης που αποβλέπουν στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απολύτως αναγκαίες για το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4482/2017 όλο το προσωπικό του ΟΑΣΘ θα μεταφερθεί στην Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε. Για τον λόγο αυτό προτάθηκε και έγινε δεκτή η εκ περιτροπής συμμετοχή των Διοικητικών Υπαλλήλων σ’ αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης και συγκεκριμένα  στην εισαγωγική εκπαίδευση, προκειμένου να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη ενάσκηση των καθηκόντων τους στον Δημόσιο φορέα.

Το πρόγραμμα της ειδικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτικό, συνολικής διάρκειας  35 ωρών και πραγματοποιείται εντός ωραρίου εργασίας στο Περιφερειακό  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠΘ) που βρίσκεται στην οδό Ι. Κωλέττη 25Δ.

Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Αυτόνομων Τμημάτων καθίστανται υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, με βάση τις υπηρεσιακές δυνατότητες, της συμμετοχής των Υπαλλήλων στην «Εισαγωγική Εκπαίδευση».

Οι Υπάλληλοι οφείλουν να εγγραφούν στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής στα Επιμορφωτικά  Προγράμματα  και να συμπληρώσουν τα προσωπικά και υπηρεσιακά τους στοιχεία. Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/onlineweb/index.jsp.

Το Σωματείο Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ συστήνει στα μέλη του που εργάζονται στον Οργανισμό  να παρακολουθήσουν τα παραπάνω σεμινάρια, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για πιθανές αξιολογήσεις προσωπικού.

Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ