Εξώδικο του Σωματείου «Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ» προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΑΣΘ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξώδικο  του Σωματείου  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ»

προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΑΣΘ

 

Το σωματείο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ», εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των αποπεμφθέντων μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4482/2017 μετόχων, απέστειλε εξώδικη δήλωση στα μέλη του Δ.Σ. του κρατικοποιημένου ΟΑΣΘ, διαμαρτυρόμενο  για τη μη τήρηση από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου των οριζόμενων στο νόμο αλλά και για ενέργειες και παραλείψεις αυτού, που προκαλούν άμεση υλική ζημία και σοβαρότατη ηθική βλάβη στους μετόχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4482/2017, το Δ.Σ. του ΟΑΣΘ όφειλε, ήδη από την πρώτη συνεδρίασή του, να αναθέσει με διεθνή διαγωνισμό σε ελεγκτική εταιρία το έργο της απογραφής και αποτίμησης της αξίας της εξαναγκαστικώς εξαγοραζόμενης από το Ελληνικό Δημόσιο επιχειρήσεως του ΟΑΣΘ. Η ανωτέρω διενέργεια του διαγωνισμού συνιστά και την εναρκτήρια ενέργεια της διαδικασίας προσδιορισμού της αποζημιώσεως των μετόχων του ΟΑΣΘ.

Ωστόσο, παρότι με τις υπ’ αριθ. 45-46/2018 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίφθηκαν οι ασκηθείσες αιτήσεις αναστολής του πρώην Προέδρου Στεφανίδη και μελών της παλιάς Διοίκησης, όλο αυτό το διάστημα, από τον Ιανουάριο του 2018 που εκδόθηκαν οι ως άνω αποφάσεις έως τώρα, αρχές Ιουνίου 2018, το νέο Δ.Σ. του ΟΑΣΘ δεν προέβη, ως όφειλε εκ του νόμου, στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για το διορισμό Ελεγκτικής Εταιρίας.

 

Η επιδεικνυόμενη από τα μέλη του Δ.Σ. αδράνεια ως προς την κίνηση των σχετικών διαδικασιών βλάπτει ανεπανόρθωτα τα συμφέροντα των αποπεμφθέντων μετόχων, οι οποίοι έχουν στερηθεί την περιουσία τους, δίχως την καταβολή του τιμήματος εξαγοράς. Επιπλέον, η καθυστέρηση της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού προκαλεί άμεση υλική ζημία στους μετόχους που δεν διαθέτουν άλλα μέσα βιοπορισμού, δεδομένου ότι η ανάδειξη  αναδόχου ελεγκτικής εταιρίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προσωρινής αποζημίωσης του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4482/2017.

 

Σημειώνουμε δε ότι η στέρηση των μετοχών από τους μετόχους του ΟΑΣΘ, χωρίς την άμεση καταβολή τιμήματος εξαγοράς, με ταυτόχρονη μεταβίβαση του συνόλου αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο αντίκειται ευθέως στα άρθρα  5 παρ. 1, 25 παρ. 1, 106 παρ. 1 και 2 και 17 παρ. 1 και 2 Συντ., αλλά και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

 

Επιπλέον, με την εν λόγω εξώδικο, το σωματείο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ» διαμαρτύρεται για την άδικη φορολόγηση των μετόχων του ΟΑΣΘ για μη εισπραχθέντα μερίσματα ετών 2016-2017, καλώντας τον ΟΑΣΘ να παράσχει μια υπεύθυνη ενημέρωση και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για το θέμα αυτό

  

     Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ

http://thessbomb.blogspot.com/2018/06/blog-post_488.html

http://makpress.blogspot.com/2018/06/blog-post_816.html