Ολη η αλήθεια για την απόφαση του ΣτΕ

Θεσσαλονίκη 20/4/18

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολη η αλήθεια για την απόφαση του ΣτΕ

Δεν κρίθηκε το θέμα της συνταγματικότητας του Νόμου που
κρατικοποίησε τον ΟΑΣΘ από   το  Συμβούλιο της Επικρατείας

Παρερμηνεία και παραπληροφόρηση κατά την ανάγνωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των Αιτήσεων Ακύρωσης που άσκησαν 399 μέτοχοι του ΟΑΣΘ διαπιστώνεται από δημοσιεύματα μερίδας του τύπου που αναφέρονται στην έκδοση της απόφασης του ΣτΕ.

Ως προς την αποκατάσταση της αλήθειας:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας  δεν έκρινε το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου 4482/2017. πολύ δε περισσότερο των προϊσχυσάντων αυτού νόμων που αφορούσαν στη λειτουργία του ΟΑΣΘ!

Ουσιαστικά, το ΣτΕ έκρινε εαυτόν αναρμόδιο να δικάσει την υπόθεση, αφενός μεν, διότι οι Αιτήσεις Ακυρώσεως στρέφονταν κατά νομοθετικών διατάξεων, αφετέρου δε, διότι η υπόθεση αφορά ως προς τα ζητήματα της εκκαθαρίσεως τα πολιτικά δικαστήρια.

Η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι αρμόδιο να ελέγξει τις διατάξεις του ν. 4482/2017 περί κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ. Οι προσβαλλόμενες διατάξεις του νόμου για τη λύση και εκκαθάριση του Οργανισμού δεν συνιστούν ατομικές διοικητικές πράξεις και δεν μπορούν να προσβληθούν με Αίτηση Ακύρωσης.  Συνεπώς, το ΣτΕ έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να δικάσει την Αίτηση Ακύρωσης των μετόχων του ΟΑΣΘ κατά της συνταγματικότητας του Νόμου για την κρατικοποίηση. Δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, άρα δεν έκρινε τη συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του Ν. 4482/2017.

Το ΣτΕ έκρινε ότι οι διαφορές που ανακύπτουν από την εξαγορά του ΟΑΣΘ από το Δημόσιο υπάγονται στην αρμοδιότητα του πολιτικού Εφετείου Αθηνών. Ειδικότερα, οι αποφάσεις των Υπουργών περί διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΘ και του ορκωτού λογιστή γεννούν ιδιωτικές διαφορές. Επομένως, και ως προς το ζήτημα της Αίτησης Ακύρωσης των μετόχων  κατά της υπουργικής  απόφασης με την οποία ορίστηκε το νέο Δ.Σ. του ΟΑΣΘ, το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι είναι αναρμόδιο (μη παραδεκτή  Αίτηση) και οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ πρέπει να προσφύγουν στο πολιτικό Εφετείο Αθηνών.

Ειδικότερα ως προς τα δημοσιεύματα που διατείνονται ότι ο ΟΑΣΘ είναι επί 61 χρόνια «αντισυνταγματικός»:

– Το ΣτΕ ΔΕΝ έκρινε ως αντισυνταγματική την αποκλειστική ανάθεση στον Ο.Α.Σ.Θ. των αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης με τις αποφάσεις του 870-873/2018. Το κρίσιμο σημείο της 8. σκέψης του ΣτΕ, που εντάσσεται στο ιστορικό και όχι στο σκεπτικό της αποφάσεως – και δημιούργησε ολότελα εσφαλμένες εντυπώσεις – έχει ως εξής, λέξη προς λέξη:

 «8. Επειδή, από τις προεκτεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι η εκτέλεση του κοινής ωφέλειας συγκοινωνιακού έργου δια λεωφορείων δημόσιας χρήσεως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναχθεί από το νομοθέτη σε αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας υπό λειτουργική (ουσιαστική) έννοια, είχε παραχωρηθεί στον ΟΑΣΘ ως αποκλειστικό προνόμιο. Επομένως, η ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας δεν ήταν αποτέλεσμα της συνταγματικώς κατοχυρωμένης, ως ατομικού δικαιώματος, οικονομικής ελευθερίας και ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας από επιχειρήσεις που μπορούσαν να ιδρυθούν ελευθέρως με οποιαδήποτε νομική μορφή προς ενάσκηση του έργου αυτού ως επιχειρηματικής δραστηριότητας (βλ. ειδικώς ως προς τον ΟΑΣΘ ΣτΕ 2984/2008, πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 3818-3822/1997). Ακολούθως, μεταβλήθηκαν οι αντιλήψεις του νομοθέτη ως προς τον καλύτερο, για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, τρόπο εκτελέσεως του συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Θεσσαλονίκης».

Στο παραπάνω χωρίο της απόφασης περιγράφεται ότι κατά το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο είχε παραχωρηθεί στον ΟΑΣΘ το συγκοινωνιακό έργο και ότι η ανάπτυξη αυτού του έργου δεν ήταν αποτέλεσμα της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι η εκτέλεση του είχε παραχωρηθεί (με σύμβαση διά Νόμου) στον ΟΑΣΘ. Με την ψήφιση του πρόσφατου νόμου 4482/2017 «μεταβλήθηκαν οι αντιλήψεις του νομοθέτη» ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου. Αυτές όμως είναι οι αντιλήψεις του Νομοθέτη και όχι οι αντιλήψεις του ΣτΕ.

Τέλος επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ με την αρωγή των νομικών παραστατών τους εξετάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους, δεδομένου ότι το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων του νόμου 4482/2017 και της αφαίρεσης των μετοχών τους χωρίς καμμία αποζημίωση, έχει παραμείνει ανέλεγκτο δικαστικά.

Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ