ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 6ΜΜ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ»

 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 298Σ/29-12-2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 10317 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την 25/01/2018.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα τακτικά μέλη αυτού τα οποία είναι ταμειακά ενήμερα για το έτος 2019, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 07.04.2019 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την  Κυριακή, 14 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00’ μ.μ., στην αίθουσα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, οδός Εθνικής Αμύνης 1, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.     Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 31/12/2018.

2.     Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.

3.     Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

4.     Ενημέρωση ως προς τις δράσεις επικοινωνίας και τις εκδηλώσεις του σωματείου.

5.     Ενημέρωση ως προς τις δικαστικές ενέργειες με πρωτοβουλία του σωματείου.

6.     Ενημέρωση ως προς πολιτικές κινήσεις και επαφές με σκοπό την αποκατάστασή μας.

7.     Λοιπά θέματα.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00’ μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος
Ανέστης  Πολυχρονίδης