ΠΡΟΣΚΛΗΣH Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

     ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΑΣΘ»

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 298Σ/29-12-2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 10317 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την 25/01/2018.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα τακτικά μέλη αυτού τα οποία είναι ταμειακά ενήμερα για το έτος 2020, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυρική  02.02.2020 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας  την  Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00’ μ.μ., στην αίθουσα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, οδός Εθνικής Αμύνης 1, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Λήψη απόφασης τροποποίησης του άρθρου 21 του καταστατικού του σωματείου αναφορικά με τη θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Ενημέρωση ως προς τις δράσεις επικοινωνίας και τις εκδηλώσεις του σωματείου.
  3. Ενημέρωση ως προς τις δικαστικές ενέργειες με πρωτοβουλία του σωματείου.
  4. Ενημέρωση ως προς πολιτικές κινήσεις και επαφές με σκοπό την αποκατάστασή μας.
  5. Λοιπά θέματα.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00’ μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ