voria.gr – ΟΑΣΘ: Γιατί κόπηκε ο Συνεταιρισμός από τον διαγωνισμό για τα 180

Νίκος Ηλιάδης

Ποιοι είναι οι τρεις λόγοι που επικαλείται στο σχετικό πρακτικό η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για τον αποκλεισμό του Συνεταιρισμού.

Εκτός του διαγωνισμού τον οποίο έχει προκηρύξει ο ΟΑΣΘ για τη μίσθωση 180 μεταχειρισμένων λεωφορείων μένει και επισήμως ο Συνεταιρισμός «ΚΤΕΛ Μακεδονία», όπως είχε αποκαλύψει προ ημερών η Voria.gr.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίε,, το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού το οποίο υπεγράφη στις 17 Ιουλίου θέτει οριστικά εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας τον Συνεταιρισμό. Μετά την επισημοποίηση του αποκλεισμού ενός εκ των δύο υποψηφίων αναδόχων, μοναδικός υποψήφιος προμηθευτής απέμεινε πλέον η εταιρεία MED BUSS & TRUCK CENTER AE του ομίλου Παπαδάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Συνεταιρισμός συμμετείχε στον διαγωνισμό προσφέροντας 90 διαξονικά, 12μετρα λεωφορεία, τεχνολογίας Euro5.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στη συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό των δύο υποψηφίων αναδόχων. Η επιτροπή διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις στο φάκελο της εταιρείας ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ, όπως είναι η πλήρης ονομασία του Συνεταιρισμού.

Οι λόγοι της απόρριψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή επικαλείται τρεις λόγους αποκλεισμού του Συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα:

1. Ο Συνεταιρισμός στις δηλώσεις που εμπεριέχονται στο έντυπο ΕΕΕΣ δηλώνει πως δεν θα στηριχθεί σε ικανότητες άλλων οντοτήτων. Από τα υποβληθέντα στοιχεία, και εφόσον δηλώνεται ότι δεν γίνεται χρήση δάνειας εμπειρίας, δεν προκύπτει η συνδρομή των απαιτήσεων του όρου 2.2.6 της διακήρυξης για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του.

Ειδικότερα:

i. δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (από την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού), έχει προμηθεύσει τουλάχιστον πενήντα (50) λεωφορεία,
ii. δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα του 90% του συμβατικού αριθμού των οχημάτων σε καθημερινή βάση και για διαθεσιμότητα εφεδρείας τουλάχιστον 5%,
iii. δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τους χρόνους παράδοσης των προσφερόμενων λεωφορείων (τουλάχιστον το 50% εντός εξήντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης),
iv. δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει στα συνεργεία του ηλεκτρολογείο και φανοποιείο.

2. Κατά παράβαση του όρου 2.2.4 της διακήρυξης, που επιβάλλει οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, από την βεβαίωση (αριθ. πρωτ. 55521/19.6.2020) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που προσκομίσθηκε από τον Συνεταιρισμό, προκύπτει ότι η ασκούμενη (από τον Συνεταιρισμό) δραστηριότητα είναι οι υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου, που δεν είναι συναφείς με το αντικείμενο της σύμβασης που αφορά η παρούσα διακήρυξη.

3. Από τον περαιτέρω έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκε ότι ο Συνεταιρισμός, παρά την αρνητική δήλωσή του στο ΕΕΕΣ, που είναι απολύτως δεσμευτική, προσκόμισε συμφωνητικά συνεργασίας με άλλες οντότητες για την κάλυψη των απαιτήσεων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του όρου 2.2.6 της διακήρυξης. Πλην όμως, ακόμα και υπό την εκδοχή αυτή, δηλαδή ακόμα και εάν γίνουν αποδεκτά τα υποβληθέντα συμφωνητικά συνεργασίας, ο Συνεταιρισμός και πάλι δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης καθώς από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν προκύπτει ότι ούτε οι δανείζοντες φορείς πληρούν την απαίτηση όρου της διακήρυξης.

Για τους ανωτέρω λόγους η επιτροπή εισηγείται:

(α) να γίνουν αποδεκτά ως πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της εταιρείας«MED BUSS & TRUCK CENTER AE» και ως εκ τούτου η συμμετοχή της στο διαγωνισμό και
(β) να απορριφθούν ως ελλιπή και παραβιάζοντα τους όρους της διακήρυξης τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.» και ως εκ τούτου να μην γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

Κατόπιν αυτών η επιτροπή θα προχωρήσει στον έλεγχο της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του εναπομείναντος υποψηφίου αναδόχου ο οποίος θα ολοκληρωθεί πιθανότατα εντός της εβδομάδας. Πλέον, έπειτα από αυτήν την εξέλιξη ο ΟΑΣΘ έχει στη διάθεσή του μόνον τα 180 λεωφορεία τα οποία προσφέρει η εταιρεία συμφερόντων Παπαδάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υποψήφιος προμηθευτής περιλαμβάνει στην προσφορά του έξι τύπους λεωφορείων. Εξ αυτών, δύο τύποι οχημάτων, σύνολο 75 λεωφορεία, είναι αρθρωτά 18μετρα και οι υπόλοιποι τέσσερις τύποι είναι διαξονικά 12μετρα οχήματα.

Ερώτημα υπάρχει για το εάν ο Συνεταιρισμός θα καταθέσει προσφυγή κατά του αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό. Ερωτηθείς σχετικά ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Γιάννης Λάμπρου ανέφερε στην Voria.gr ότι «στον Συνεταιρισμό δεν έχει σταλεί ακόμη κάποια επίσημη απόφαση. Πρώτα θα περιμένουμε την απόφαση να δούμε τι ακριβώς λέει και μετά θα αποφασίσουμε».

https://www.voria.gr/article/oasth-i-logi-pou-kopike-o-sineterismos-apo-to-diagonismo-gia-ta-180