Ερώτηση Μάρκου για καθυστερήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης του ΟΑΣΘ

Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης έχουν σοβαρές συνέπειες για τους μικρομετόχους του ΟΑΣΘ, τονίζει η βουλευτής της ΝΔ.

Για τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση του ΟΑΣΘ και τις συνέπειες για τους μικρομετόχους του ΟΑΣΘ κατέθεσε ερώτηση η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μάρκου, προς του Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.

Σύμφωνα με το άρ. 25 του ν. 4482/2017, το νέο ΔΣ του ΟΑΣΘ όφειλε κατά την πρώτη συνεδρίασή του να αναθέσει με διεθνή διαγωνισμό την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης σε ελεγκτική εταιρία, η οποία πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 6 μηνών από την ανάθεση.

Παρότι έχουν περάσει 8,5 μήνες από τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΘ, η ανωτέρω διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει. Αντ’ αυτού, τον Ιανουάριο του 2018, το Υπουργείο Υποδομών προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό ύψους 74.400€ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο άλλη διαδικασία, την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΟΑΣΘ.

Όπως, όμως, το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών ισχυρίστηκε ενώπιον του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, η ανωτέρω ανάθεση δεν έχει καμία σχέση με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 του ν. 4482/2017 διαδικασία, αν και «[…]η περιουσία αυτή ενδεχομένως να μπορεί να αποτυπωθεί λογιστικώς από την ελεγκτική εταιρεία που θα αναλάβει κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 4482/2017 την αποτίμηση της περιουσίας του ΟΑΣΘ και την ειδική εκκαθάρισή του, περί της οποίας πάντως δεν πρόκειται εν προκειμένω.».

Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης έχουν σοβαρές συνέπειες για τους μικρομετόχους του ΟΑΣΘ. Αφενός, όσο δεν προχωράει η διαδικασία της ανάθεσης σε ελεγκτική εταιρεία, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η παρ. 4 του αρ. 25, που δίνει τη δυνατότητα σε μετόχους που δεν διαθέτουν άλλο μέσο βιοπορισμού για τους ίδιους και την οικογένειά τους να ζητήσουν προκαταβολή μέρους του τιμήματος.  Αφετέρου, οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν λάβει μέρισμα για την προηγούμενη χρονιά, θα κληθούν να πληρώσουν και φόρο επί του ανύπαρκτου αυτού μερίσματος

Η βουλευτής ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

– Πώς σχετίζονται οι δύο διαδικασίες αποτίμησης; Το αποτέλεσμα της μιας εκτίμησης θα δεσμεύει τη δεύτερη; Ποια από τις δύο θα υπερισχύει σε περίπτωση διαφοράς; Ποια η λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο ελέγχων και των αποτελεσμάτων αυτών;
– Για ποιο λόγο κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν δύο χωριστές διαδικασίες με τουλάχιστον διπλάσιο κόστος για τον έλληνα φορολογούμενο, αφού, κατά παραδοχή του Υπουργείου Υποδομών, η αποτίμηση της περιουσίας θα μπορούσε να αποτυπωθεί λογιστικώς κατά την αποτίμηση της περιουσίας και την ειδική εκκαθάριση από την ελεγκτική εταιρεία;
– Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού βάσει του άρθρου 25 του ν. 4482/2017 και πότε θα ξεκινήσει η σχετική διαδικασία;
– Ποια πρόνοια έχει ληφθεί για την καταβολή προσωρινών αποζημιώσεων, αν είχε γίνει κάποια αναλογιστική μελέτη για το ύψος των αποζημιώσεων προς τους μετόχους του ΟΑΣΘ και ποιο είναι το περιεχόμενό της;
– Αν θα προχωρήσει η φορολόγηση των μικρομετόχων του ΟΑΣΘ για μερίσματα που δεν εισέπραξαν ποτέ και με ποιο αιτιολογικό;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρ. 25 του ν. 4482/2017, που αφορά στη διαδικασία και το τίμημα  εξαγοράς των μετοχών του ΟΑΣΘ, το νέο ΔΣ του Οργανισμού όφειλε κατά την πρώτη συνεδρίασή του να αναθέσει με διεθνή διαγωνισμό την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και τη διενέργεια των πράξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 27 σε ελεγκτική εταιρία, η οποία πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 6 μηνών από την ανάθεση.

Παρότι έχουν περάσει 8,5 μήνες από τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΘ, η ανωτέρω διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει. Η δε προσωρινή διαταγή που είχε εκδοθεί από το ΣτΕ για την αναστολή της διαδικασίας έληξε στα τέλη Ιανουαρίου 2018, όταν εκδόθηκε η απορριπτική απόφαση επί της αίτησης αναστολής που είχαν ασκήσει μέλη της πρώην Διοίκησης του ΟΑΣΘ. Θα όφειλε, λοιπόν, το ΔΣ του ΟΑΣΘ να προχωρήσει αμελλητί στη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού, κάτι που δεν έπραξε.

Αντ’ αυτού, τον Ιανουάριο του 2018, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό ύψους 74.400€ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΟΑΣΘ (αποσβεσμένης και αναπόσβεστης) βάσει του άρ. 22 του ν. 4482/2017. Ήδη δε έχει δημοσιευθεί η έκθεση τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών και βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Όπως, όμως, το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών ισχυρίστηκε ενώπιον του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ [από 29.03.2018 έκθεση απόψεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών], η ανωτέρω ανάθεση δεν έχει καμία σχέση με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 του ν. 4482/2017 διαδικασία, αλλά γίνεται «[..] για την παροχή υπηρεσιών σε θέμα ιδιαίτερου κρατικού ενδιαφέροντος, συνδεόμενου με την άσκηση εποπτείας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών [..]» αν και, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο «[…]η περιουσία αυτή ενδεχομένως να μπορεί να αποτυπωθεί λογιστικώς από την ελεγκτική εταιρεία που θα αναλάβει κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 4482/2017 την αποτίμηση της περιουσίας του ΟΑΣΘ και την ειδική εκκαθάρισή του, περί της οποίας πάντως δεν πρόκειται εν προκειμένω.».

Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης έχουν σοβαρές συνέπειες για τους μικρομετόχους του ΟΑΣΘ. Αφενός, όσο δεν προχωράει η διαδικασία της ανάθεσης σε ελεγκτική εταιρεία, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η παρ. 4 του αρ. 25, που δίνει τη δυνατότητα σε μετόχους που δεν διαθέτουν άλλο μέσο βιοπορισμού για τους ίδιους και την οικογένειά τους να ζητήσουν προκαταβολή μέρους του τιμήματος με αίτησή τους ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Αφετέρου, με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το 2017, οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ, οι οποίοι αποστερήθηκαν πλήρως τις μετοχές τους και στην πλειοψηφία τους δεν έχουν λάβει μέρισμα για την προηγούμενη χρονιά, και δεν θα λάβουν ως φαίνεται μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα κληθούν να πληρώσουν και φόρο επί του ανύπαρκτου αυτού μερίσματος, αφού ο ΟΑΣΘ έχει αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ και στο taxis και διενεργεί τις σχετικές παρακρατήσεις για σχηματισμό αποθεματικού ωσάν να τους έχει καταβληθεί το μέρισμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1. Πώς σχετίζονται οι δύο διαδικασίες αποτίμησης, η μία για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Οργανισμού, που έχει ήδη ξεκινήσει, και η δεύτερη για την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης βάσει του άρ. 25 του ν.4482/2017; Το αποτέλεσμα της μιας εκτίμησης θα δεσμεύει τη δεύτερη; Ποια από τις δύο θα υπερισχύει σε περίπτωση διαφοράς; Ποια η λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο ελέγχων και των αποτελεσμάτων αυτών;

2. Για ποιο λόγο κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν δύο χωριστές διαδικασίες με τουλάχιστον διπλάσιο κόστος για τον έλληνα φορολογούμενο, αφού, κατά παραδοχή του Υπουργείου Υποδομών, η αποτίμηση της περιουσίας θα μπορούσε να αποτυπωθεί λογιστικώς κατά την αποτίμηση της περιουσίας και την ειδική εκκαθάριση από την ελεγκτική εταιρεία;

3. Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού βάσει του άρθρου 25 του ν. 4482/2017 και πότε θα ξεκινήσει η σχετική διαδικασία;

4. Ποια πρόνοια έχει ληφθεί για την καταβολή προσωρινών αποζημιώσεων κατά την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4482/2017, η χορήγηση των οποίων προϋποθέτει την ανάθεση στην ελεγκτική εταιρία της παρ. 1 του άρθρου 25; Πριν την ψήφιση του ν. 4482/2017 είχε γίνει κάποια αναλογιστική μελέτη για το ύψος των αποζημιώσεων προς τους μετόχους του ΟΑΣΘ; Εάν ναι, ποιο είναι το περιεχόμενό της;

5. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στη φορολόγηση των μικρομετόχων του ΟΑΣΘ για μερίσματα που δεν εισέπραξαν ποτέ και με ποιο αιτιολογικό;

Η ερωτώσα βουλευτής

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

http://www.voria.gr/article/erotisi-markou-gia-kathisterisis-sti-diadikasia-ekkatharisis-tou-oasth

http://seleo.gr/thessalonikh/268644-katerina-markoy-%C2%ABkathysterhseis-sth-diadikasia-ekkatharishs-toy-oasth%C2%BB#inline-auto167