Αίτηση – Καταγγελία ΟΔΕΟ στην Εφορευτική για τις Εκλογές εργαζομένων ΟΑΣΘ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Αστέριου Χρυσοχόου του Ιωάννη, εργαζομένου του ΟΑΣΘ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου 15, Τριανδρία

ΠΡΟΣ

Την Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου με την επωνυμία «Συνδικάτο Εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης» και αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Μ.Ε. και Ε.Κ.Θ., οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν στο Ε.Κ.Θ. στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 191/12.10.2018 ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Θεσσαλονίκη, 15.10.2018

Υποβάλλω με την παρούσα νομότυπα και εμπρόθεσμα την αίτηση της υποψηφιότητάς μου για την εκλογή  μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδικάτου με την επωνυμία «Συνδικάτο Εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης» και αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Μ.Ε. και Ε.Κ.Θ.

Προς αποφυγή εκνόμων ενεργειών και παρατυπιών, που μπορεί να οδηγήσουν σε δικαστική προσβολή των εκδοθησομένων αποφάσεων, θέτω υπόψη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Συνδικάτο Εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης» ορίζει όσον αφορά στο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι τα εξής:

«1) Η εκλογή των οργάνων της Διοίκησης, ελέγχου και εκπροσώπησης του Συνδικάτου γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Ως εκλογικό σύστημα καθιερώνεται η απλή αναλογική.

Υποψηφιότητα για Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδικάτου μπορεί να θέσει κάθε μέλος ανεξαρτήτως της επαγγελματικής κλαδικής του ιδιότητας. Εκτός από τους εργαζομένους που έχουν την ιδιότητα του μετόχου του ΟΑΣΘ και των μετόχων που μεταβίβασαν την μετοχή τους σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι δευτέρου βαθμού, και κατόχων αδείας Δ.Χ. αυτ/των, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας στα υπόλοιπα όργανα».

 

Όπως είναι παγκοίνως γνωστό, με τον ν. 4482/2017 από τις 24/7/2017 και εφεξής ο Ο.Α.Σ.Θ ανήκει πλήρως στο Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 22 του Ν. 4482/2017 προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 22

 

Λύση της σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και περιέλευση της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. στο Δημόσιο

« 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λύεται, λόγω παρόδου του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην περίπτωση δ` της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 (ΕΕ L 315), η Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), που συνάφθηκε με αντικείμενο την ανάθεση, εκτέλεση και εκμετάλλευση της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη, κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2898/2001 (Α`71) και τροποποιήθηκε με το ν. 3652/2008 (Α`45) και το άρθρο 17 του ν. 3897/2010 (Α`208).

  1. Από τη λύση της Οικονομικής Συμφωνίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ.. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που η αξία τους έχει αποσβεσθεί γίνεται άνευ ανταλλάγματος. Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν πλήρως αποσβεσθεί, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ. τη μη αποσβεσθείσα αξία, σύμφωνα με το άρθρο 25. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων παραμένει στην κατοχή και χρήση του Ο.Α.Σ.Θ. για τις ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου που του ανατίθεται προσωρινά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι περί παρακαταθήκης διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για όσο διάστημα ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει την κατοχή των περιουσιακών στοιχείων, βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης και καλής λειτουργίας τους, καθώς και με κάθε φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση επ’ αυτών».

Στη συνέχεια, οι παράγραφοι 1-3 του άρθρου 23 του Ν. 4482/2017 ορίζουν τα ακόλουθα:

«Άρθρο 23

Εξαγορά του Ο.Α.Σ.Θ. και προσωρινή ανάθεση συγκοινωνιακού έργου

  1. Εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.).
  2. Η επιχείρηση εξαγοράζεται ως σύνολο, εξαιρουμένης της περιουσίας που κατά το άρθρο 22 περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει συμβατικού όρου της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ..

Για το τίμημα της εξαγοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία της επιχείρησης που οφείλεται στο μονοπωλιακό της χαρακτήρα.

  1. Η εξαγορά του Ο.Α.Σ.Θ. συντελείται και τελειούται από και διά του παρόντος νόμου, από τη θέση του οποίου σε ισχύ περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των μετοχών του Οργανισμού. Από τη θέση του παρόντος σε ισχύ, τη Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Θ. απαρτίζουν, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. […]».

 

Από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 23 του Ν. 4482/2017 συνάγεται πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4482/17, ήτοι από τις 24-7-2017,  όταν ο νόμος αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 102, το σύνολο του μετοχών του Ο.Α.Σ.Θ περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο. Γι’ αυτό, πλέον, η Γενική Συνέλευση του ΟΑΣΘ απαρτίζεται από τους δύο Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, ως εκπροσώπους του μοναδικού μετόχου του, που δεν είναι άλλος από το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρά τις όποιες αντιδράσεις των παλιών ιδιωτών μετόχων, οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει εκδοθεί ακόμα καμία δικαστική απόφαση και δεν εντοπίζεται καμία ουσιαστική δικαστική κρίση, η οποία να κρίνει ως αντισυνταγματικό ούτε ένα εδάφιο του νόμου 4482/17. Αντιθέτως, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 870/2018 απόφασή της απέρριψε όλες τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν ασκήσει πρώην μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ και με την ΣτE 982/2018 κρίθηκε ότι οι μέτοχοι δεν έχουν έννομο συμφέρον προσβολής των πράξεων εφαρμογής του N. 4482/2017.

Είναι, άλλωστε, δεδομένο ότι από την έναρξη της ισχύος ενός νόμου, η οποία συμπίπτει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τόσο τα όργανα της διοίκησης όσο και οι πολίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του, έως την κατάργησή του ή την κήρυξή του ως αντισυνταγματικού από το ΑΕΔ. Βάσει δε της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, τα όργανα της Διοίκησης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα το νόμο και να ενεργούν στο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις του, σεβόμενα τις επιταγές και ρυθμίσεις που θεσπίζει ο εκάστοτε νομοθέτης. Σύμφωνα, μάλιστα, με το ισχύον σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στη χώρα μας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στα άρθρα 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγματος, μόνον τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο εάν το περιεχόμενό του αντίκειται ευθέως στις διατάξεις του Συντάγματος,

Επομένως, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ο N. 4482/2017 είναι εν ισχύ, επιτάσσων την απαρέγκλιτη εφαρμογή του και παράλληλα ότι υφίσταται ενέστως τεκμήριο νομιμότητας όλων των πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε γνωμοδότηση παρουσιαστεί, η οποία να υποστηρίζει το αντίθετο, συνιστά προσωπική άποψη του συντάκτη της και σε καμία περίπτωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, ούτε αναιρεί την υποχρέωση συμμόρφωσης στις διατάξεις του N. 4482/2017.

Επομένως, κανένας από τους πρώην μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ δεν υπέχει από τις 24/7/17 την ιδιότητα του μετόχου. Αυτό συνιστά, εξάλλου, την επανειλημμένως εκπεφρασμένη άποψη α) των Δημόσιων Υπηρεσιών και β) της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών.

Ως προς το α), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης με εγκύκλιό του (αρ. 41/13.11.2017) με θέμα «Ασφαλιστικό καθεστώς των πρώην μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ» έκρινε ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση των πρώην μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με αναδρομική ισχύ από την 1/8/2017. Ρητά ορίζει η ανωτέρω εγκύκλιος ότι «Δεν υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από 1/8/2017 (έναρξη ισχύος του Ν. 4482/2017: 25.07.2017) για τα πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του «μετόχου ΟΑΣΘ» (καθώς η ιδιότητα αυτή έχει απολεσθεί) εκτός αν υπάρχει άλλη υπακτέα στον ΕΦΚΑ δραστηριότητα  […]».

Ως προς το β), από την εκπεφρασμένη άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι όλες οι ενέργειες τους συντείνουν στην ενδυνάμωση και περιχαράκωση του «Κρατικού Ο.Α.Σ.Θ» (βλ. πρόσφατο δημοσίευμα capital.gr της 8/10/2018 και δημοσίευμα της typosthess της 3/10/2018). Αντίστοιχα, και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Μαυραγάνης δήλωσε ότι «Προφανώς και δεν πρόκειται να κάνουμε καμία ιδιωτικοποίηση του ΟΑΣΘ, εμείς ήμασταν που τον κρατικοποιήσαμε» δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Μαυραγάνης, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο FM 104,9» σχετικά με τις αντιδράσεις των εργαζομένων του Οργανισμού σε διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης» (δημοσίευμα της capital.gr της 8/10/2018).

Όσον αφορά δε στην άποψη της τωρινής Διοίκησης του Συνδικάτου των Εργαζομένων του ΟΑΣΘ, θεωρούμε ότι είναι επίσης πολλαπλώς καταγεγραμμένη σε δημοσιεύματα ότι ο Ο.Α.Σ.Θ είναι κρατικός, ότι οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη να συμμαζέψουν τον οργανισμό και ότι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να γίνουν ξανά ιδιωτικές οι συγκοινωνίες (βλέπε δημοσίευμα της thessnews στις 3/10/2018, «Τσερμενίδης: ούτε ένα χιλιόμετρο σε ιδιώτη»).

Υπό το φως τα ανωτέρω, επάγομαι τα ακόλουθα:

Πριν τη θέση σε ισχύ του Ν. 4482/2017 υπείχα την ιδιότητα του μέτοχου και εργαζόμενου στον Ο.Α.Σ.Θ.

Από τις 24/7/2017, με βάση το ν. 4482/2017, έχω απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου, καθότι από την ημερομηνία εκείνη και εφεξής μοναδικός μέτοχος του Ο.Α.Σ.Θ είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι εφόσον μέτοχος του Ο.Α.Σ.Θ είναι μόνο το Ελληνικό Δημόσιο, δεν υφίσταται κανένα απολύτως κώλυμα ή ασυμβίβαστο για την υποβολή υποψηφιότητας για την εκλογή στο Δ.Σ. του σωματείου (Συνδικάτου) οποιουδήποτε εργαζόμενου του Ο.Α.Σ.Θ., που είναι οικονομικά τακτοποιημένος έναντι αυτού, δεδομένου ότι κανένας εργαζόμενος δεν υπέχει από τις 24-07-2017 και εφεξής την ιδιότητα του μετόχου Ο.Α.Σ.Θ. Συνεπώς, δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου κανένα κώλυμα ή ασυμβίβαστο εκλογιμότητας.

Επειδή όλα τα παραπάνω προκύπτουν πέραν πάσης αμφιβολίας και αμφισβήτησης από την ίδια την ισχύουσα νομοθεσία.

Επειδή δεν έχει μεσολαβήσει από τη θέση σε ισχύ του ν. 4482/2017 έως σήμερα οιαδήποτε δικαστική κρίση, η οποία να αποφαίνεται επί της συνταγματικότητας των διατάξεων του εν λόγω νόμου.

Επειδή επισυνάπτω στην παρούσα αίτησή μου:

  1. Την υπ’ αριθ. 870/2018 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ
  2. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρομαι ανωτέρω.

Επειδή επιφυλάσσομαι να προσβάλω με κάθε νόμιμο ένδικο μέσο τυχόν μη αποδοχή της υποψηφιότητάς μου, καθώς και των λοιπών υποψηφιοτήτων των λοιπών συνυποψηφίων μου, μελών της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ».

Επειδή τυχόν μη αποδοχή της αίτησής μου προσβάλει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 12 του Συντάγματος, καθώς και  το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και

με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Την αποδοχή της παρούσας αίτησής μου, με την οποία υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για την ανάδειξή μου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου με την επωνυμία «Συνδικάτο Εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης» και αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Μ.Ε. και Ε.Κ.Θ.

Ο Αιτών

 

 

Αστέριος Χρυσοχόου