Εξώδικο μετόχων ΟΑΣΘ στον ΕΦΚΑ

γιατί τους υποχρεώνει να πληρώνουν ασφάλιστρα ενώ ο Οργανισμός έχει…..κρατικοποιηθεί

Εξώδικη πρόσκληση προς τον ΕΦΚΑ να σταματήσει να τους χρεώνει με ασφαλιστικές εισφορές, δεδομένου ότι φέρονται βάσει Νόμου να έχουν απωλέσει την ιδιότητα του Μετόχου ΟΑΣΘ, μετά την κρατικοποίησή του, επέδωσαν 11 Μέτοχοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΚΑ Α΄ Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρεται στην Εξώδικη Πρόσκληση /Διαμαρτυρία, (αρ. επίδοσης 7847, 12/10/17) όλοι οι μέχρι πρότινος εγγεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ Μέτοχοι του ΟΑΣΘ (σημ. 2200 ασφαλισμένοι,) φέρονται να έχουν απωλέσει την ιδιότητα του Μετόχου μετά τη δημοσίευση του Ν.4482/17 – ΦΕΚ 25/7 /17 περί εξαγοράς του ΟΑΣΘ από το Κράτος, βάσει της οποίας περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο όλες οι Μετοχές του Οργανισμού.
Κατά συνέπεια, ζητείται η διαγραφή τους από τον ΕΦΚΑ αναδρομικά από 25/7/17 και η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί από 25/7/17 και μετά. Επιπλέον, οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι το αίτημα τους αυτό δεν τους αποστερεί το δικαίωμα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη κατά της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ, επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος τους.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τρεις μήνες μετά την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, ο ΕΦΚΑ επιμένει, να μην διαγράφει τους μετόχους του Οργανισμού από τα αρχεία του και να τους υποχρεώνει να πληρώνουν μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (προς το παρόν Αύγουστο και Σεπτέμβριο) ενώ δεν είναι πλέον υπόχρεοι και ενώ – όντας στην πλειονότητα τους μικρομέτοχοι – στερούνται, μετά την απαλλοτρίωση των μετοχών τους, του βασικού πόρου που μέχρι πρότινος εξασφάλιζε τις εισφορές αυτές.
Πηγές της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης επικαλούνται τη μη παραλαβή της σχετικής εγκυκλίου από τα κεντρικά του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Ωστόσο, η προφανώς παράλογη αυτή κατάσταση τείνει να λάβει ακόμα σοβαρότερες διαστάσεις, δεδομένου ότι:
-Οι πρώην (κατά το Ελληνικό Δημόσιο) μέτοχοι δηλώνουν οικονομική αδυναμία να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, που μάλιστα δεν οφείλουν
-Μη πληρώνοντας τις εισφορές καταχωρούνται ως εισφοροδιαφεύγοντες και δεν μπορούν να λάβουν Ασφαλιστική Ενημερότητα
– Χωρίς την πράξη Διαγραφής τους από τον ΕΦΚΑ δεν μπορούν να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ και να διεκδικήσουν Επίδομα Ανεργίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.α. σχετικά δικαιώματα.
Όπως επεσήμαναν αρμόδιοι κύκλοι του Οργανισμού, είναι ανεξήγητοι οι λόγοι για τους οποίους ο ΕΦΚΑ ταλαιπωρεί συστηματικά αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων.
Ωστόσο, συγκλίνουσες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσπάθεια της Κυβέρνησης να αναβάλει τη μαζική αποχώρηση από τον ΕΦΚΑ των 2200 ασφαλισμένων του ΟΑΣΘ, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αντίστοιχη απώλεια εσόδων από το Ταμείο του κεντρικού Ασφαλιστικού Οργανισμού (υπολογίζεται σε 4-5 εκατ Ευρώ περίπου ετησίως) σε μία περίοδο μάλιστα που υπάρχει δεδηλωμένο πρόβλημα ρευστότητας του.
Επιπλέον, ανησυχίες στα αρμόδια επιτελεία προκαλούν και οι απώλειες στα Ταμεία του ΟΑΕΔ με την αναμενόμενη εισροή αγνώστου αριθμού – καταχωρημένων ως ελεύθερων επαγγελματιών και ανέργων πλέον – Μετόχων του ΟΑΣΘ που δεν διαθέτουν άλλο εισόδημα.
Συντονιστική Επιτροπή Μετόχων ΟΑΣΘ
(ασκησάντων Αίτηση Ακύρωσης Ν. 4482/17 στο ΣΤΕ)

Το εξώδικο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) – Περιφερειακή Διεύθυνση Α Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 8Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Θεσσαλονίκη, 12/10/2017
Έκαστος ημών είμαστε κύριοι, νομείς και κάτοχοι ποσοστού μετοχής του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.) και εκ της ιδιότητάς μου αυτής, υπείχαμε υποχρέωση δυνάμει της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 7 περ. γ του ν. 4387/2016 να είμαστε ασφαλισμένος στο Ταμείο σας, δεδομένου ότι η ανωτέρω διάταξη επέβαλε την ασφάλιση των μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
Ως εκ τούτου είμαστε ασφαλισμένοι και καταβάλλουμε μηνιαίως εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Επειδή δυνάμει του ν. 4482/2017, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 102/Α/25.7.2017 ΦΕΚ, και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 1-3 προβλέπεται ότι:
«1. Εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.).
2. Η επιχείρηση εξαγοράζεται ως σύνολο, εξαιρουμένης της περιουσίας που κατά το άρθρο 22 περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει συμβατικού όρου της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ..
Για το τίμημα της εξαγοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία της επιχείρησης που οφείλεται στο μονοπωλιακό της χαρακτήρα.
3. Η εξαγορά του Ο.Α.Σ.Θ. συντελείται και τελειούται από και διά του παρόντος νόμου, από τη θέση του οποίου σε ισχύ περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των μετοχών του Οργανισμού. Από τη θέση του παρόντος σε ισχύ, τη Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Θ. απαρτίζουν, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.»

Κατά τούτο, από την επόμενη ημέρα δημοσιεύσεως του ν. 4482/2017 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 26.07.2017 έχουμε απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου του Ο.Α.Σ.Θ., αφού πλέον μοναδικός μέτοχος τούτου έχει καταστεί κατά νομοθετική διάταξη το Ελληνικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα να μη συντρέχει στο πρόσωπό μας η ιδιότητα του άρθρου 39 παρ. 7 περ. γ του ν. 4387/2016 .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας δεδομένου ότι προτιθέμεθα να ασκήσουμε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των ατομικών ρυθμίσεων που περιλήφθηκαν στις διατάξεις του ν. 4482/2017 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 4482/2017, προσβάλλοντας ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στις διατάξεις της ΕΣΔΑ και κατάφωρα παράνομες τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και συνακόλουθα όλες τις ακόλουθες ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις που ερείδονται σε αυτό το νόμο.
Ζητούμε να λάβει χώρα διαγραφή μας από τα μητρώα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και δη αναδρομικά από την 25.07.2017, δεδομένου ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 1-3 του ν. 4482/2017 φερόμαστε να μην είμαστε πλέον μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ. από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής.
Να μας επιστραφούν οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουμε καταβάλλει αχρεωστήτως στον Οργανισμό Σας από τον Αύγουστο του έτους 2017 έως σήμερα.
Να απέχει εφεξής ο Οργανισμός Σας από την μηνιαία έκδοση πράξεων επιβολής ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος μας.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το πλήρες κείμενό της στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.
Οι εξωδίκως δηλούντες

http://makpress.blogspot.gr/2017/10/blog-post_451.html#more

http://seleo.gr/thessalonikh/253101-eksodiko-metoxon-oasth-ston-efka#inline-auto167