Με τροπολογία “χαρίζουν” 12 εκατ. ευρώ στον ΟΑΣΘ

Το ποσό των 9,2 εκατ. ευρώ θα εισπράξει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου “διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για το διάστημα από 20.7.2015 έως και 30.6.2017 ο ΟΑΣΘ λόγω της αναπροσαρμογής του ΦΠΑ είχε απώλεια συνολικού ύψους 9,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται συνολικά στα 12 εκατ. ευρώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ εκτιμάται ότι για καθένα από τα επόμενα δύο χρόνια (2018, 2019) η δαπάνη λόγω του ΦΠΑ θα ανέλθει σε 4,8 εκατ. ευρώ.

Τι αναφέρει η τροπολογία

Όπως αναφέρει η τροπολογία, με την υπ’αριθμ. Α οικ. 45788/3552/5.8.2014 (Β’ 2283) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είχαν καθοριστεί τα κόμιστρα του Ο.Α.Σ.Θ., με έναρξη ισχύος την 1.10.2014. Στις τιμές των καθορισθέντων με την ως άνω ΚΥΑ κομίστρων, περιλαμβάνονται, σύμφωνα και με την παρ. 10 αυτής, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις προς τρίτους, όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος ανερχόταν στο 13%. Το Ελληνικό Δημόσιο, από 20.7.2015 αύξησε τον Φ.Π.Α. από 13% σε 23% και από 1.6.2016 σε 24%, χωρίς ταυτόχρονα να μεταβάλλει αναλόγως τα κόμιστρα του Ο.Α.Σ.Θ., με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να αποδίδει στο Δημόσιο, από 20.7.2015 και έπειτα, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 23% ή 24% επί των κομίστρων.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών , ο Ο.Α.Σ.Θ είχε, λόγω του ως άνω γεγονότος, απώλεια συνολικού ποσού εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών του Ευρώ (9.235.922,96 €), άνευ Φ.Π.Α, για το διάστημα από 20.7.2015 έως και 30.6.2017.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η καταβολή/επιστροφή στον Ο.Α.Σ.Θ. της χρηματικής διαφοράς που προέκυψε από την παραπάνω αιτία.

https://citinews.gr/archives/20395

http://seleo.gr/thessalonikh/251883-me-tropologia-xarizoun-12-ekat-evro-ston-oasth#inline-auto167